Sale!

kr2,000.00 kr1,800.00

Köp Stesolid online i Sverige | Stesolid till försäljning online

Bipacksedel: Information till användaren

Stesolid
2 mg, 5 mg, 10 mg tabletter
diazepam
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Stesolid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Stesolid
3. Hur du använder Stesolid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Stesolid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Category:
Rate this post

Köp Stesolid online i Sverige

Köp Stesolid online i Sverige | Stesolid till försäljning online

Bipacksedel: Information till användaren

Stesolid
2 mg, 5 mg, 10 mg tabletter
diazepam
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Köp Stesolid online i Sverige | Stesolid till försäljning online”

Your email address will not be published. Required fields are marked *